Algemene Voorwaarden

Zicht op Zorg heeft tot doel burgers en professionals een actueel overzicht te bieden van het aanbod op het terrein van zorg en welzijn in Midden-Nederland.

De in Zicht op Zorg opgenomen gegevens:

 • zijn objectief en niet ideologisch, politiek of religieus georiënteerd;
 • dienen geen commerciële doeleinden;
 • zijn conform geldende wet- en regelgeving en gangbare waarden en normen.

Opname van gegevens

Een organisatie kan zichzelf aanmelden voor opname in Zicht op Zorg mits:

 • De organisatie werkzaam is op het terrein van zorg en/of welzijn;
 • De organisatie (mede) werkzaam is voor de inwoners van het werkgebied van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland (provincies Utrecht & Flevoland);
 • De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • De organisatie benaderbaar is voor professionals en openstaat voor individuele verzoeken van burgers;
 • De organisatie voor tenminste Stichting Samen Veilig Midden-Nederland identificeerbaar is op vestigingsadres;
 • De organisatie een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling hanteert;
 • De organisatie een vorm van officiële erkenning heeft:
 • De organisatie over een erkend kwaliteitskeurmerk beschikt;
 • In het geval van zorgverleners waarvoor een registratie verplicht is inzake de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), geldt dat de aanbieder ingeschreven behoort te staan in het BIG-register.
 • In het geval van zorgverleners waarvoor BIG-registratie niet verplicht of mogelijk is, gelden aanvullende criteria voor opname, zoals aansluiting bij één of meerdere beroepsverenigingen.
 • De aanbieder verklaart dat de ingediende gegevens correct en volledig zijn en medeverantwoordelijkheid aanvaardt om de gegevens correct en volledig te houden.

Geven deze richtlijnen geen uitsluitsel, dan beslist Stichting Samen Veilig Midden-Nederland over opname in Zicht op Zorg.
Over een door de Stichting Samen Veilig Midden-Nederland genomen besluit inzake opname kan niet worden gecorrespondeerd.

Aan opname van gegevens in Zicht op Zorg ligt geen waardeoordeel van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland ten grondslag ten aanzien van de opgenomen gegevens en/of ten aanzien van de door de opgenomen organisatie aangeboden dienst(en) en/of product(en). Noch ligt er een oordeel ten grondslag aan het besluit om al dan niet op te nemen.

Met een verzoek tot opname in Zicht op Zorg stemt de aanvrager automatisch in met deze algemene voorwaarden.

 

Gebruik gegevens

De in Zicht op Zorg opgenomen gegevens mogen door Stichting Samen Veilig Midden-Nederland vermeld en/of opgenomen worden in documenten en of andere uitingsvormen die voortvloeien uit Zicht op Zorg, mits het doel daarvan in grote mate overeenkomt met het doel van Zicht op Zorg en mits hier geen commerciële doeleinden mee nagestreefd worden.

Verwijderen gegevens

Indien organisatie(s) en/of gegevens niet of niet meer voldoen aan de richtlijnen voor opname, heeft Stichting Samen Veilig Midden-Nederland het recht om zonder voorafgaande berichtgeving en/of opgaaf van redenen te weigeren gegevens op te nemen in de database dan wel gegevens te verwijderen uit de database.

Privacy contactgegevens

Voor opname in Zicht op Zorg vragen wij ook om gegevens van de contactpersoon van de op te nemen organisatie. De gegevens van deze contactpersoon zijn niet openbaar en worden door Stichting Samen Veilig Midden-Nederland alleen gebruikt voor correspondentie ten behoeve van Zicht op Zorg en het beheer van de gegevens van de bij de contactpersoon behorende organisatie. E-mails over Zicht op Zorg worden namens Stichting Samen Veilig Midden-Nederland naar deze contactpersoon verstuurd.

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Stichting Samen Veilig Midden-Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

De verstrekte gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden anders dan de promotie van de diensten van Zicht op Zorg zelf.

Kosten vermelding

Zicht op Zorg is een gratis dienst van Samen Veilig Midden-Nederland, er zijn geen kosten verbonden aan gebruik en/of vermelding in Zicht op Zorg.